Wójt Gminy Kotuń informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu planistycznego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.